Privacyverklaring Patrick Parez Communications

WELKOM BIJ PATRICK PAREZ COMMUNICATIONS!

Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid.

Patrick Parez Communications heeft als maatschappelijke zetel Oostenhem 16 – 8301 Knokke-Heist en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0501 561 165. De website parezcruisecommunications.com is eigendom van deze onderneming.

Patrick Parez Communications verklaart dat zij steeds de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit vanaf haar inwerkingtreding.

U kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan: patrick@parez.eu.

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Patrick Parez Communications verzamelt en hoe ze deze gegevens gebruikt.

1. Algemeen

Patrick Parez Communications erkent de bezorgdheid van haar klanten met betrekking tot de privacy. Dat is waarom wij te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens dit privacybeleid en de geldende wettelijke bepalingen. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Patrick Parez Communications .

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonlijke gegevens die Patrick Parez Communications verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.
Zo verzamelen wij volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, emailadres, adresgegevens, telefoonnummer
 • Gegevens ivm beroep en betrekking van bepaalde contactpersonen bij de klant

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.

Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om onze diensten correct te kunnen leveren, voor marketingdoeleinden en voor het beheer van klantenrelaties :

 • Beheer van levering van diensten en facturatie: wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd.
 • Marketingdoeleinden: Wij kunnen uw emailadres en/of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en infomails, doch enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij u persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Tevens kunnen wij te allen tijde vragen om op vrijwillige basis meer gegevens te verstrekken. 

Occasioneel kunnen wij u om feedback vragen over het gebruik of de services van onze website om zo de website verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

We kunnen uw communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden en kwaliteitscontrole.

4. E-mail en marketingberichten

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen wij u alleen e-mailen in het licht van bovenvermelde doelstellingen of om u te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze privacyverklaring. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om u hieromtrent te mailen en willen wij steeds open communiceren met u omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden.

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Patrick Parez Communications doet er alles aan om uw gegevens zo veilig mogelijk te verwerken.

Ze doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Indien deze dienstverleners handelen als verwerkers, garandeert Patrick Parez Communications dat hiervoor de nodige overeenkomsten worden afgesloten en stellen wij alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen. 

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, verhuurd, verdeeld of commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

In geen geval kan Patrick Parez Communications aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door derden.

6. Doorgifte aan derden

Met welke derden worden uw persoonsgegevens gedeeld en waarom?

a.    Intern:

Patrick Parez Communications staat ervoor in dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens en neemt hiertoe alle nodige interne en externe veiligheidsmaatregelen. Enkel de directie is bevoegd om kennis te nemen van uw persoonsgegevens. 

b.     Extern:

De persoonsgegevens worden extern enkel overgemaakt aan hiertoe bevoegde personen in het licht van bovenvermelde doelstellingen.

Volgende dienstverleners van Patrick Parez Communications kunnen eventueel kennis krijgen van en overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van hun opdracht: boekhouder, accountant, advocaten, bankinstellingen, IT-leveranciers, externe consultants,….

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. 

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van  Patrick Parez Communications waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Patrick Parez Communications failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door wie de bedrijfsactiviteiten van Patrick Parez Communications geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

7. Duur van de verwerking

Patrick Parez Communications zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring en met een maximumtermijn van 10 jaar na het einde van de activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

8. Uw rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via patrick@parez.eu

Recht van toegang en rectificatie:

U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

 • Recht van verwijdering en beperking:

Tevens heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

 • Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

9. Wie contacteren in geval van vragen?

Patrick Parez Communications met maatschappelijke zetel te Oostenhem 16 – 8301 Knokke-Heist en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0501 561 165  is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Patrick Parez Communications verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Klanten kunnen iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van hun rechten richten aan: patrick@parez.eu

Patrick Parez Communications stelt de klant zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat Patrick Parez Communications heeft gegeven aan het verzoek: 

 • Inwilliging van het verzoek
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de klant kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.

De verzoeken worden in principe kosteloos door Patrick Parez Communications ingewilligd tenzij het verzoek van de klant kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter.  In dat geval mag Patrick Parez Communications een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.