Verkoopsvoorwaarden Patrick Parez Communications

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Alle verkopen door Patrick Parez Communications (PPC) worden beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden, zelfs indien de medecontractant zou verwijzen naar de bij hem geldende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking werd toegestaan. De voorwaarden hebben betrekking op de website ParezCruiseCommunications.com, de nieuwsbrief en andere initiatieven die in de toekomst door Patrick Parez Communications worden ondernomen. Ze slaan eveneens op de redactionele artikels en reisverslagen die PPC levert voor publicaties, websites en sociale media-kanalen van derden. 

De huidige verkoopsvoorwaarden vervangen of wijzigen alle vroegere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen. Iedere ondertekenaar van de bestelbon verbindt zich hoofdelijk voor de rechtspersoon waarvoor hij handelt. 

 

1 Prijzen 

De prijzen zijn exclusief opmaak, eventuele taksen en BTW.  Alle materiaal voor de publicaties van Patrick Parez Communications wordt print- of publiceerklaar aangeleverd volgens de technische gegevens beschreven in de offerte. De aanlevering gebeurt uiterlijk 3 werkdagen voor de publicatiedatum. Redactionele bijdragen voor derden worden geleverd in overeenstemming met de technische vereisten en afsluitdata afgesproken met de respectievelijke uitgever. 

Patrick Parez Communications heeft het recht haar prijzen op elk ogenblik aan te passen. De overeengekomen prijzen zijn geldig voor de looptijd van het huidige contract. De eventueel gewijzigde prijzen gaan in bij elk nieuw contract of verlenging van een huidig contract. 

 

2 Betaling 

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege, zonder aanmaning een intrest met zich mee. Die bedraagt de wettelijke rentevoet verhoogd met 8% op jaarbasis, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien wordt het bedrag van de factuur, of het saldo ervan, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 20%. 

Indien de wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen en er juridische stappen worden ondernomen, komen alle redelijke en juridische kosten voor rekening van de wederpartij. 

Bij niet-betaling of niet-uitvoering van de verplichtingen van de koper behoudt Patrick Parez Communications zich het recht voor om de diensten stop te zetten. Tevens behoudt PPC zich het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel  of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De koper blijft gehouden tot betaling van de geplaatste advertentie of bestelde opdrachten. 

 

3 Overmacht 

Patrick Parez Communications houdt zich het recht voor om, in geval van technische storingen, overstroming, brand, vorst, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen bemoeilijken of verhinderen, deze feiten  te aanzien als gevallen van overmacht. Die laten Patrick Parez Communications toe de op dat ogenblik in uitvoering zijnde diensten op te schorten gedurende de periode van overmacht, zonder dat de koper gerechtigd is om schadevergoeding te vorderen. PPC zal in overleg met de tegenpartij de afgelopen termijn verlengen in verhouding tot de onderbreking. 

 

4 Annulering van de bestelling 

Elke annulering van een bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door Patrick Parez Communications. In dergelijk geval eist PPC een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag vermeld op de ondertekende offerte (inclusief BTW). 

 

5 Klachten 

Elke klacht met betrekking tot de ontvangen factuur of diensten moet schriftelijk gebeuren. De klacht dient uiterlijk 8 dagen na de verzending van de factuur of start van de diensten te gebeuren. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. PPC is maximaal gehouden tot vergoeding van de schade, ten belope van de factuurwaarde van de betrokken advertentie of promotie. 

 

6 Bevoegdheid 

Elk geschil voortvloeiende uit de overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.  Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om er kennis van te nemen.  

Het niet-uitoefenen of het niet-eisen van een strikte toepassing van deze verkoopsvoorwaarden t.a.v. de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht van Patrick Parez Communications om zich later steeds op de strikte toepassing van de verkoopsvoorwaarden te beroepen. Eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules. Partijen zullen een eventueel nietige clausule vervangen door een clausule die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de partijen. 

In geval van interpretatieproblemen omtrent deze algemene voorwaarden, primeert de Nederlandstalige versie. 

 

7 Stopzetting bedrijf 

Bij stopzetting van het bedrijf, verbindt Patrick Parez Communications zich ertoe de betaalde bedragen voor niet geleverde diensten integraal terug te betalen binnen een termijn van 30 dagen. De medecontractant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding voor de niet geleverde diensten ten gevolge van de stopzetting van de activiteiten van PPC.